โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ที่ ชื่อ – นามสุกล จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายชัยวิทย์     อรุณเนตรทอง 76,440,000 16.523
2. นายวิบูลย์     วัชรสุรังค์ 65,690,400 14.199
3. นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชัย 20,118,000 4.349
4. น.ส.สุนี   อนันตประกร 19,046,000 4.117
5. นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 14,395,000 3.112
6. น.ส.พิมพ์ภัทรา   ศุภพัชรวงศ์ 6,530,000 1.411
7. น.ส.เขมจุฑา สุวรรณจินดา 6,257,100 1.353
8. นายวรชัย เลิศไพรวัน 6,200,000 1.340
9. นายธเนศ รัศมีสุขานนท์ 6,083,725 1.315
10. นางขนิษฐา มากดวงเทียน 5,848,800 1.264
  รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก 226,609,025 48.983
  จำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น (หุ้น) 462,629,524 100.00000
  มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1.00  
  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (บาท) 462,629,524  
  ทุนจดทะเบียน (บาท) 463,185,014  

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน 14 ราย ถือหุ้นจำนวน 5,840,420 หุ้น หรือร้อยละ 1.26

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,038,300 หุ้น หรือร้อยละ 0.22

Top