โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ชื่อบริษัท / บุคคลผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น %
1. นายมนต์รัก  แสงศาสตรา 6.160
2. นายชัยวิทย์  อรุณเนตรทอง 6.160
3. นายมารุต  แสงศาสตรา 6.160
4. นายวิบูลย์  วัชรสุรังค์ 5.623
5. นายนครินทร์ แสงศาสตรา 4.864
6. นางสาวมาลินี บุญรักษ์ 4.864
7. นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชัย 4.327
8. นางสาวสุนี  อนันตประกร 4.117
9. บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) 4.053
10. นางพัชนี วิบูลย์จันทร์ 3.080
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก 49.408
จำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น (หุ้น) 616,839,365
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (บาท) 616,839,365
ทุนจดทะเบียน (บาท) 616,839,365
ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 1.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน  14  ราย  ถือหุ้นจำนวน 33,738,607 หุ้น หรือร้อยละ 5.47

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลในประเทศ คือ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน  4  ราย  ถือหุ้นจำนวน 1,044,071 หุ้น หรือร้อยละ 0.17

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ คือ WILLIAM HUNT & CO.,INT’L LTD.B.V.I.

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

  1. บริษัท โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์ จำกัด
ชื่อบริษัท / บุคคลผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น %
1. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) 79,996 100%
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยรวม 4 ราย 4
รวม 80,000 100%
Top