สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ที่เคารพ

ตามที่กระผมและคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เริ่มเข้ามาดูแลบริหารงาน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ปี 2560 ทีมงานได้เริ่มสำรวจสภาพโรงงานและเครื่องจักรทุกชิ้น รวมถึงบุคคลากรในทุกระดับ ได้เห็นสิ่งผิดปกติมากมาย อาทิเช่น เครื่องจักรอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่ได้รับการบำรุงรักษาเลย เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมีไม่พอกับการใช้งาน ตลอดจนบุคคลากรในส่วนต่างๆมีมากจนเกินความจำเป็น กำลังการผลิตได้เพียงครึ่งหนึ่งของเครื่องจักรที่มี คณะทำงานจึงได้เริ่มทำการปรับปรุงเครื่องจักรและปรับเปลี่ยนสายการผลิตใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังได้มีการต่อเติมอาคารโรงงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับกำลังการผลิตใหม่ที่จะมีเข้ามา หลังการปรับปรุงเครื่องจักรเก่าแล้ว ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนละสี่แสนกว่าตารางเมตร เทียบกับเดิมทำได้เพียงสองแสนกว่าตารางเมตร ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงมาจากเดิมกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ จากเดิม 146 บาทต่อตารางเมตร ลงมาเหลือเพียง 85 บาทต่อตารางเมตร ค่าแรงงานลดลงจาก 40 บาทต่อตารางเมตรเหลือเพียง 19 บาทต่อตารางเมตร แต่ก็ยังคงสูงอยู่ เมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วไปที่ควรอยู่เพียงตารางเมตรละไม่เกิน 10 บาท

และเมื่อเริ่มปี 2561 นี้ เตาเผาใหม่ได้เริ่มเปิดการผลิตแล้ว กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดแสนตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต้นทุนคงที่ต่างๆจะลดลงตามไป  นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกสามแสนตารางเมตรต่อเดือน ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น หนึ่งล้านตารางเมตรต่อเดือน ตามเป้าหมาย

อนึ่งจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำต่อเนื่องมาโดยตลอด ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องแข่งขันทางด้านราคาเพื่อรักษาสภาพคล่องไว้และด้วยต้นทุนที่สูงมาก จึงมีผลให้ยังประสบสภาวะขาดทุนอยู่ ซึ่งทางคณะกรรมการมั่นใจว่าจะสามารถกลับมาทำกำไรได้ในอนาคต และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายวิบูลย์     วัชรสุรังค์)

ประธานกรรมการ

Top