ธุรกิจของบริษัทและกลยุทธิ์การดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา ประเภทปูพื้น และบุผนัง ที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนองความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะขยายธุรกิจให้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอไม่น้อยไปกว่าการขยายตัวของปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงการรักษาส่วนแบ่งตลาดของบริษัท
ในขณะเดียวกันบริษัทจะมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกันผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคทั้งใน และต่าง ประเทศ โดยบริษัทจะดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้คือ
1.ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยลูกค้าต่างประเทศเน้นขยายในประเทศ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.พัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
3.พัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตามความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน เพื่อรองรับการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
4.พัฒนาสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยค่านิยมหลัก (core value) คือ “ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นในคุณภาพ เทคโนโลยี่เท่าทัน ก้าวล้ำนวัตกรรม”
นอกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมโดยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบข้างบริเวณใกล้เคียงโรงงานอีกด้วย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและนำเข้ากระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา ประเภทปูพื้น และบุผนัง โดยที่รายได้หลักของบริษัทเป็นกระเบื้องที่บริษัทผลิตเองประมาณร้อยละ 90 ส่วนที่เหลืออีก 10 % มาจากกระเบื้องนำเข้า
บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเป็นสำคัญคือประมาณร้อยละ 98 ของยอดขายรวมของบริษัท ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยที่ตลาดในประเทศส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายภายในประเทศ ส่วนที่เหลือเป็นยอดที่บริษัทจำหน่ายโดยตรงไปตามโครงการต่าง ๆ และผ่านทางร้านค้าขายตรงจากโรงงาน (RCI Outlet) ซึ่งปัจจุบันเปิดทำการ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณหน้าโรงงานของบริษัทที่จังหวัดสระบุรี บริเวณถนนราชพฤกษ์ที่จังหวัดนนทบุรี ส่วนการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ได้มีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น ลูกค้าในประเทศลาว ,กัมพูชา,เวียดนาม เป็นต้น

Top