คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์ ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสัญชัย เจนจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายมนต์รัก แสงศาสตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายมารุต แสงศาสตรา ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย
6. นายจารุวัตร ไตรถวิล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
7. นางภวัญญา กฤตชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  ดาวน์โหลด

Top