ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท  โรแยล  ซีรามิค  อุตสาหกรรม  จำกัด (มหาชน)  เลขทะเบียน บมจ.360

ประเภทธุรกิจ   ผู้ผลิต นำเข้า และจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

ที่ตั้งสำนักงาน อาคารบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค  เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2276-9275-80 โทรสาร 0-2643-0948-9

ที่ตั้งโรงงาน    เลขที่ 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร  ตำบลโคกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์  0-3630-5249 , 03630-5979-81 โทรสาร  0-3630 -5988

ทุนจดทะเบียน  หุ้นสามัญ  463,185,014  หุ้น  หุ้นละ 1.00 บาท                       

ทุนชำระแล้ว   จำนวน  462,629,524  บาท
(เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน (ชำระแล้ว) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2558)

นายทะเบียนหุ้นบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999,0-2009-9378 โทรสาร  0-2009-9476

ผู้สอบบัญชีบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่  138  อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2634-2484-6   โทรสาร 0-2634-2668

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อหลักทรัพย์ บริษัท  โรแยล  เอเซียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด  (หุ้นสามัญ)

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 65/225 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320
โทรศัพท์ 0-2643-0222 , 0-2643-0753-9โทรสาร  0-2643-0948-9

จำนวนหุ้น 79,994 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  99.99  ของทุนจดทะเบียน  80,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

ชื่อหลักทรัพย์ บริษัท บ้านสมถวิล จำกัด(หุ้นสามัญ)

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2650-2100-11  โทรสาร  0-2254-0370

จำนวนหุ้น 450,000หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 45  ของทุนจดทะเบียน  1,000,000  หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 25  บาท

ชื่อหลักทรัพย์       บริษัท  ที.ที. เซรามิค  (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ       อุตสาหกรรมผลิต  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิคคุณภาพสูง

ประเภท  Porcelain  ภายใต้ตราสินค้า  CERGRESS

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 65/224 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 136  หมู่ที่ 13  ตำบลโคกแย้   อำเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ 036-305-977-8 โทรสาร 036-305-128

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ  600,808,896 หุ้น  หุ้นละ 1.00  บาท
ทุนชำระแล้ว       จำนวน  600,808,896  บาท
จำนวนหุ้น         50,000,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  8.32  ของทุนจดทะเบียน   600,808,896 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

Top