ข้อมูลบริษัท

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท    บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน  ทะเบียนเลขที่ บมจ.360 (0107537001137)

ประเภทธุรกิจ   ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

ที่ตั้งสำนักงาน   อาคารบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศัพท์ 0-2276-9275-80  โทรสาร 0-2643-0948-9                  

ที่ตั้งโรงงาน     เลขที่ 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  18230 โทรศัพท์ 0-3630-5249 , 0-3630-5979-81 โทรสาร 0-3630-5988

ทุนจดทะเบียน   หุ้นสามัญ 616,839,365 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่า 616,839,365 บาท

ทุนชำระแล้ว   หุ้นสามัญ 616,839,365 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่า 616,839,365 บาท

นายทะเบียนหุ้นบริษัท   บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน     เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999,0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476

ผู้สอบบัญชีบริษัท    บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน   เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท์ 0-2634-2484-6   โทรสาร 0-2634-2668

เลขานุการบริษัท   นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา  โทรศัพท์ 02-276-9275-81 ต่อ 403  โทรสาร 02-276-0313-17  E-mail: Cattleya.sa@rci.com

 

 

 

 

Top