ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

การกำหนดจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท หลังจากกันทุนสำรองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินปันผลนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินในอนาคตก่อน ซึ่งได้แก่ แผนการชำระหนี้ และการลงทุน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป สำหรับการกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใช้เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกัน โดยจะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ในรอบปี 2560 งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมและกำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงโครงสร้างบริหารงาน

Top