ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การกำหนดจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท หลังจากกันทุนสำรองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินปันผลนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินในอนาคตก่อน ซึ่งได้แก่ แผนการชำระหนี้ และการลงทุน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป สำหรับการกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใช้เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกัน โดยจะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ในรอบปี 2557-2560 บริษัทฯไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ในรอบปี 2561 งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมและกำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงโครงสร้างบริหารงานและยังคงต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอยู่

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2561 2560 2559 2558 2557
1.กำไร(ขาดทุน) สุทธิ   (ล้านบาท) 162.5 (252.6) (30.3) (69.4) 122.7
2.จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 616.8 462.6 462.6 462.6 388.7
3.กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.29 (0.55) (0.04) (0.18) 0.01
4.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) -0- -0- -0- -0- -0-
5.เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท) -0- -0- -0- -0- -0-
6.อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ  (ร้อยละ) -0- -0- -0- -0- -0-
Top